Trường THCS Thông Huề tổ chức tập huấn sử dụng trang web nhà trường

Trường THCS Thông Huề tổ chức tập huấn sử dụng trang web nhà trường

Trường THCS Thông Huề tổ chức tập huấn sử dụng trang web nhà trường

Ngày 11/12/2017 trường THCS Thông Huề phối hợp với Viettel Trùng Khánh tổ chức hướng dẫn sử dụng website của nhà trường cho các Giáo viên, tham gia có 100% Giám viên trong trường.

Tập huấn sử dụng trang Web